Säännöt

Qviflaxin kyläyhdistyksen säännöt, rev. 30.5.2009. Säännöt PDF-tiedostona

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Qviflax byalag – kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Parainen.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää ja edistää Qviflaxin kylän sekä rakennettua että muuta kulttuurimaisemaa, sen maa- ja vesialueita, kehittää kylän yhteishenkeä ja herättää kiinnostusta näitä koskeviin kysymyksiin sekä lisätä vuorovaikutusta kylän ympärivuotisten ja vapaa-ajan asukkaiden välillä.

Sitä varten yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia sekä juhlia ja järjestää tiedotustoimintaa; julkaisut ja muu vastaava toiminta voidaan myös valmistella projekteina. Yhdistys toimii yhteistyössä Qviflaxin tieyhdistysten kanssa. Lisäksi yhdistys voi osallistua rajanylittävään, alueellisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Toimintaa varten yhdistys voi ottaa vastaan tukea, sekä järjestää rahankeruuta ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisia lupia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi ehdottaa yhdistyksen kokoukselle että kunniajäseneksi kutsutaan henkilö, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjan merkintää varten.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

5. Hallitus

Qviflaxin kyläyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-7 jäsentä sekä 2-7 varajäsentä. Nämä kaikki voivat osallistua hallituksen kokouksiin. Vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus hallituksen kokouksissa. Hallitukseen pitää aina valita kylässä pysyvästi asuvien edustaja.

Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskenään varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, vähintään kaksi yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää hallitukselta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

9 .Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, tekstiviestillä tai ilmoituksella Qviflaxin torilla vähintään kuukausi ennen kokousta.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus ja valitaan kokouksen puheenjohtaja

  2. Valitaan sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä

  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Liittymis- ja jäsenmaksut

Vuosikokous päättää jäseniltä perittävästä liittymismaksusta sekä tulevan tilikauden vuosijäsenmaksun suuruudesta. Yhdistyksen kunniajäsenen ei maksa jäsenmaksua.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat purka